Twente Bestand

Toelichting Gebruik

De software is er op gericht specifieke personen te zoeken, en niet bijvoorbeeld alle personen met een zekere achternaam (want dat zegt in Twente niet zo veel over familierelaties).  En anders dan in bijvoorbeeld WieWasWie gaat het hier niet om de digitalisering van akten, maar vooral om het leggen van verbanden tussen doop-, trouw- en overlijdens­inschrijvingen.

Zoekopgave

Geboorteperiode:
Periode van Geboorte of Doop.  Als u niet minstens één jaartal opgeeft, blijven de velden rood ter waarschuwing.  U kunt echter wel zoeken zonder een periode op te geven (maar dat is niet altijd handig want u krijgt mogelijk zeer veel valse treffers).
Geslacht:
Kies tussen man of vrouw.
Naam:
Er wordt gezocht op achternaam (inclusief toenaam en eventuele aliassen), al dan niet met gespe­ci­fi­ceerde voornaam.  Tussenvoegsels (van, ter, oude, enz.) blijven buiten beschouwing.  Dus Jongepoerink moet gezocht worden onder Poerink, ook al staat hij tegenwoordig als Jongepoerink in het telefoonboek.
U kunt gebruik maken van 'wildcards':  een _ staat voor één willekeurige letter, en % staat voor nul of méér willekeurige letters.
N.B.:  bij het zoeken worden (voor- en achter-) namen standaard aangevuld met %.  Het is daarom meestal voordelig om niet de hele naam in te vullen, maar slechts 4 of 5 letters.
Geboorte- of Woonplaats:
Optioneel kunt u een plaats opgeven waar de gezochte persoon was geboren, of heeft gewoond of gewerkt.  U kunt kiezen uit een lijst van in Twentebestand bekende plaatsen (dit zijn de namen die in TB zijn gebruikt; ander namen of spellings­vormen komen niet voor).  Tik de 1e letter van de naam om in de lijst te springen.
Aangezien deze plaats lang niet altijd bij iedere persoon bekend en ingevuld is, is het nut als zoek­criterium beperkt.
Gehuwd:
Hier kunt u opgeven of de gezochte persoon al dan niet was gehuwd, of dat dit onbekend (irrelevant) is.
Indien de 2e persoon een echtgenoot(/echtgenote) is, is die persoon dus gehuwd en is dit veld niet relevant (de tekst wordt grijs).
Gewijzigd ná:
Hier kunt u eventueel een datum opgeven om de zoekresultaten te filteren op 'Gewijzigd na'.  In extreme vorm geeft u als Naam de wildcard % op en een datum om alle wijzigingen op personen sinds die datum te zien.

Zoeken met een tweede persoon

Relatie:
geen / echtgenoot(/echtgenote) / vader / moeder.
Allereerst geeft u de relatie van de 2e persoon ten opzichte van de 1e persoon.  Standaard staat dit ingesteld op 'geen', inhoudende dat er maar op 1 persoon wordt gezocht (de Voor- en Achternaam van de 2e persoon zijn dan niet relevant, en de velden zijn grijs).
Voor- en Achternaam:
Alleen relevant als de bovengenoemde relatie 'echtgenoot'(/echtgenote), 'vader' of 'moeder' is.  Als u niet minstens een Voor- of Achternaam invult, blijven deze velden rood en kunt u niet zoeken.  Net als bij de 1e persoon wordt de achternaam ook gebruikt om te zoeken op aliassen (en aangevuld met een 'wildcard').

Door te klikken op het symbool ⇑⇓ (tussen de 1e en 2e persoon), verwisselt u de namen van de 1e en 2e persoon.  Indien de Relatie 'echtgenoot' is, wisselt ook het geslacht;  als de 2e persoon 'vader' is, wordt het geslacht automatisch 'man', als het 'moeder' is wordt het 'vrouw'.  U kunt de namen ook wisselen als de Relatie 'geen' is (u zoekt dan op de andere naam).

Weergave:
De namen (achternaam en aliassen) worden gescheiden door een breukstreep /.  Sommige aliassen zijn aange­troffen spellingsvarianten.
Het teken * wordt gebruikt voor "Geboren", doch daar maar zelden een geboorte­datum bekend is wordt het hier gebruikt als "Geboren of Gedoopt".  Het teken † wordt overeen­komstig gebruikt voor "Overleden of Begraven".  Als de trouwdatum bekend is, is die vermeld;  zo niet, dan is de onder­trouw­datum of, in zeer veel gevallen geen datum vermeld.

In het Gezinsblad staat de letter "H" voor de namen van die kinderen van wie een huwelijk en/of nageslacht bekend is.